Αρχική
210 5222 500
Πατησίων 49, Πολυτεχνείο
Πατησίων 345, Άνω Πατήσια
Προληπτικός Έλεγχος Check-Up
Για τη Γυναίκα
Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα μαστών, Διακολπικός υπέρηχος, Τεστ ΠΑΠ
Απαντήσεις άμεσα & με e-mail
Καρδιολογίας

Καλύπτεται όλο το φάσμα των αναίμακτων καρδιολογικών εξετάσεων :
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (με καρδιολογική εκτίμηση)
Τεστ Κοπώσεως (Δοκιμασία σε κυλιόμενο τάπητα)
Holter ρυθμού (24ωρη περιπατητική καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος)
Holter αρτηριακής πιέσεως (24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πιέσεως)
Triplex καρδιάς : είναι μια από τις πλέον ολοκληρωμένες αναίμακτες εξετάσεις της καρδιάς και της βαλβιδικής λειτουργίας
Stress echo : Υπερηχοκαρδιογράφημα με χορήγηση δοβαουταμίνης για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου και της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
Stress contrast echo : Stress echo με χρήση ενισχυτών ηχογένειας για την μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου
Contrast echo : Υπερηχοκαρδιογράφημα με χρήση ενισχυτών ηχογένειας για την μελέτη πληρώσεως της αριστερής κοιλίας - LVO –
Ιστική Doppler απεικόνιση TDI 2D strain : η εξέταση αυτή υπολογίζει την μετακίνηση σημείων του τοιχώματος του μυοκαρδίου σε σχέση με το χρόνο, οπότε γίνεται ταυτόχρονη αξιολόγηση της ακτινωτής, διαμήκης και περιμετρικής παραμόρφωσης του μυοκαρδίου.
Σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου
Παράγονται εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ακριβείς μετρήσεις, ακόμα και στους δυσκολότερους προς εξέταση ασθενείς, που οφείλονται εκτός των άλλων στον εξοπλισμό του τμήματος με τον κορυφαίο υπερηχοτομογράφο IE33 της Phillips.

Σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου

Το Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου, μελετώντας την αιμάτωση της καρδιάς. Σκοπός της εξέτασης είναι η ανίχνευση ισχαιμίας (ελλιπούς αιμάτωσης) στο μυοκάρδιο, τόσο κατά την ηρεμία όσο και κατά την άσκηση, όταν και οι απαιτήσεις του μυοκαρδίου είναι περισσότερες. Ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητα- σε ασθενείς που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβληθούν σε σωματική άσκηση, η κόπωση γίνεται με φαρμακολογικούς παράγοντες όπως η διπυριδαμόλη, η αδενοσίνη και η δοβουταμίνη- και στη συνέχεια χορηγείται το ραδιοφάρμακο. Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει σε ειδικό κρεβάτι κάτω από μια γ-κάμερα η οποία περιστρέφεται γύρω από το θώρακα του ασθενούς και παίρνει εικόνες της καρδιάς. Όταν μια περιοχή της καρδιάς δεν αιματώνεται καλά, προσλαμβάνει λιγότερο ραδιοφάρμακο και φαίνεται ως σκοτεινότερη περιοχή σε σύγκριση με μια άλλη περιοχή η οποία αιματώνεται φυσιολογικά. Ο εξεταζόμενος επανελέγχεται 3 ώρες μετά, προκειμένου να εκτιμηθεί η αιμάτωση της καρδιάς του και στην ηρεμία. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 με 4 ώρες.


Καρδιολογίας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eισάγετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εξέτασης...

Χρήσιμες πληροφορίες...
Για τον επαγγελματία υγείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ESEAP Certification ICAP Certification ISO Certification 9001/2008Ιδιοκτησία: Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ©2014
Created by embryodesign


ΑΘΗΝΑ , Πατησίων 49
(έναντι Πολυτεχνείου), ΤΚ 10433
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ , Πατησίων 345
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), ΤΚ 11144